ул. Св. Св. Кирил и Методий 2
Разлог,
България
23.4665277
41.8859835
1 UserLikes
Име: МБАЛ РАЗЛОГ
Адрес: Разлог, ул. Св. Св. Кирил и Методий 2
Телефони: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Многопрофилна болница за активно лечение

Ключови думи: мбал разлог, болница в разлог, болници в разлог, хирургично отделение, акушерогинекологично отделение

За нас

І. История
МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД гр. Разлог е правоприемник на Общинска болница гр. Разлог. Лечебното заведение е разкрито през 1925 год. с предназначение, като изолатор за инфекциозно болни с 25 легла, като до 1949 година остава със същия обем. През 1944 година част от леглата се профилират като хирургични, а през 1949 - 1951 година се оформят два сектора – хирургичен и терапевтичен. След Указа за безплатна медицинска помощ през 1951 година болницата се обединява с поликлиниката и става Обединена болница. През 1952 година се разкрива и трети сектор – педиатричен, с което леглата стават 50. През 1953 година леглата се увеличават на 75 и се разкрива и акушеро - гинекологично отделение. Така започва да укрепва като градска болница, към която се включват тубдиспансера като фтизиатрично отделение. В последствие се разкрива и инфекциозно отделение и до 1967 година болницата разраства до 172 легла. През 1967 год. след построяване на новата сграда болницата разполага с 260 легла, разпределени по всички основни болнични отделение и специализирани кабинети. От 2000-ната година в хода на реформата, лечебното заведение е преобразувано в търговско дружество.


Към настоящия момент МБАЛ – Разлог ЕООД е районно лечебно заведение, което обслужва населението от четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ  брой на населението - над 56 хиляди души, както и временно пребиваващите  български и чуждестранни туристи, посещаващи туристическите дестинации от района. 


ІІ. Юридически статут и собственост.
Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от Търговския закон и чл. 3, ал. 1 от закона за лечебните заведения. Капитала на дружеството е 248 000 лв. определен въз основа на решение на Общински съвет – гр. Разлог. Собствеността върху капитала на дружеството е 100% общинска и е собственост на Община – Разлог.


Адреса на регистрация и управление на дружеството е – Република България, обл. Благоевград, гр. Разлог, ПК 2760, ул. Св. Св. Кирил и Методий 2.


Съгласно Закона за Търговския регистър дружеството е регистрирано с ЕИК – 000022044.


Дружеството се управлява и представлява от Управител назначен със Заповед на Кмета на Община Разлог след проведен конкурс.


Дейността на болницата, съгласно чл. 9, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗЛЗ – Многопрофилна болница за активно лечение.


ІІІ. Предмета на дейност съгласно чл. 19 от ЗЛЗ е:
• Болнично лечение на лица, чийто диагностични, лечебни, рехабилитационни и медико-социални проблеми не могат да бъдат решени в лечебните заведения за извънболнична помощ
• Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болест, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни и профилирани медицински специалности:
- Вътрешни болести
- Кардиология
- Пневмология
- Ендокринология и болести на обмяната
- Нефрология
- Гастроентерология
- Клинична токсикология
- Детски болести
- Акушерство и гинекология
- Неонатология
- Хирургия
- Ортопедия и травматология
- Ушно-носно гърлени болести
- Анестезиология и интензивно лечение
- Неврология
- Инфекциозни болести
- Клинична лаборатория
- Микробиология
- Обща и клинична патология
- Образна диагностика
- Хемодиализа
• Диагностика и консултации поискани от лекар или стоматолог от  други лечебни заведения
• Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура
• Експертиза за временна нетрудоспособност
• Дейности по здравна промоция и профилактика, включваща профилактични прегледи и имунизации
• Издаване на документи свързани с дейността
• Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания


ІV. Структура
Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД се състои от четири функционално  обособени структурни блока:
• Консултативно- диагностичен блок
• Стационар
• Административно- стопански блок
• Аптека


Легловия фонд на МБАЛ - Разлог ЕООД е 134 легла.
В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които: 40 лекари,  110 специалисти по здравни грижи, 70 друг персонал.
 
Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми