МБАЛ ХАСКОВО

МБАЛ ХАСКОВО

ул. Съединение 49
Хасково,
България
25.5671744
41.9322343
UserLikes
Име: МБАЛ ХАСКОВО
Адрес: Хасково, ул. Съединение 49
Телефони: text to imagetext to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.mbal-haskovo.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Болници
Дейност:

Многопрофилна болница за активно лечение.

Ключови думи: мбал, мбал хасково, многопрофилна болница, активно лечение, хасково

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково изпълнява целия спектър от медицински дейности за лечебни заведения за болнична помощ на областно ниво и осигурява много добро качество на оказваните здравни услуги.


Лечебното заведение функционира при спазване на всички законови изисквания при много добри взаимоотношения с МЗ, РЗИ, НЗОК, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в областта и страната. Макар и павилионен тип, материално-техническата база е в добро състояние /извършени са основни ремонти в основните структурни звена и текущи ремонти в други/.


Медицинската апаратура и оборудване съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги. Осигурени са безопасни и здравословни условия на пациенти и персонал. Осигурен е достъп за трудно подвижни пациенти на всички сгради. Кадрите се характеризират с много добра професионална квалификация. От лекарите 83.46 % имат придобита специалност, 17.12 % имат две признати специалности, 97.3 % от специалистите имат стаж повече от 5 г. след придобиване на специалност. Дейността отговаря на изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки и се характеризира с много добри показатели.


Цялостната дейност се реализира при ефективно управление и контрол на паричните потоци, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на стриктни правила за трудови възнаграждения и осигуряване на адекватно лекарствено лечение.

Мисия
Мисията на лечебното заведение е да оказва качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, повишаване качеството на живота на пациентите и техните близки. Основните приоритети, които се поставят пред болницата, произтичат от нейната мисия: повишаване качеството на оказваните здравни услуги в съответствие с приетите медицински стандарти, осигуряване на максимално разширен пакет дейности, стабилизиране на финансовото състояние на болницата, осъвременяване на материално-техническата база, подобряване квалификацията на персонала, повишаване конкурентно способността на лечебното заведение и др.

Структура
Структурата на болницата съответства напълно на законовите изисквания и се състои от: Консултативно - диагностичен блок, включващ Приемно - консултативни кабинети, Отделение по образна диагностика, Медико - диагностични лаборатории /Клинична и Микробиологична/, Отделения без легла /Клинична патология, Съдебна медицина, Отделение по вътреболнична хигиена и Трансфузионна хематология/; Стационарен блок с 15 отделения с общо 370 легла, Спешно отделение, Хемодиализа, ТЕЛК, Болнична аптека и Административно – стопански блок.

Специалности
Спектърът на разкритите специалности съответства на функциите на болницата като помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по основни и профилни специалности, учебна и научна дейност, описани в Разрешението за дейност от 27.11.2012 г.


Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на роля на лекарите и специалистите по здравни грижи. Общият брой на длъжностите в болницата е 667, от които 141 лекари, 314 длъжности за специалисти по здравни грижи - в т.ч. 220 медицински сестри, 46 акушерки, 20 клинични лаборанти, 9 рентгенови лаборанти, 11 рехабилитатори, 5 медицински фелдшери, 3 помощник-фармацевти, 94 – друг персонал и 120 санитари.


Така представена МБАЛ Хасково АД  изпълнява адекватно своята мисия и отговаря на критериите за съвременно болнично заведение, отговарящо на нуждите на населението от Хасковска област.

 

Открийте ни в Google+